30. januar 2013

Gomdes lokalplansansøgning december 2012

Så er Gomdes lokalplansansøgning om at etablere et Buddhistisk refugium på Tornbjerggaard kommet i forudgående offentlig høring:

Buddhistisk Refugium ved Esby på Helgenæs

Indkaldelse af ideer og forslag til en forestående planlægning - planlovens § 23c
Kommende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Forslag til Lokalplan nr. 368.


Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har den 1. februar 2012 besluttet, at igangsætte kommune- og lokalplanlægning der kan gøre det muligt, at opføre flere bygninger og udvide de eksisterende aktiviteter på Tornbjerggård, der er en mindre landbrugsejendom, som ligger på Smedehalden 3, lidt nord for Esby på Helgenæs.

Tornbjerggaard Nybyggeri

Tornbjerggård har i en længere årrække været anvendt til forskellige kursus- og konferenceformål i forbindelse med ejendommens indretning til buddhistisk refugium.

Idegrundlaget
Det planlægges nu, at den kommende kommune- og lokalplanlægning kan give mulighed for nyt byggeri til undervisnings-, kursus- og konferenceformål, med op til 3 helårslejligheder, 70 sengepladser, 10 hytter og 40 teltpladser. De nye bygninger tænkes opført i tilknytning til ejendommens tidligere stuehus, som traditionelle længer på de eksisterende bygninger. De 3 helårslejligheder skal anvendes til personer, der har tilknytning til ejendommens daglige drift som undervisnings-, kursus- og konferencested.

Foruden en eksisterende maskinhal på 270 m², og et 140 m² stort maskinhus (der tænkes nedrevet), er der idag ialt 1.100 m² eksisterende bygninger med ialt 25 sengepladser på Smedehalden 3, der i en årrække har været anvendt til buddhistisk refugium.

Tornbjerggaard Tempel

Med den kommende planlægning tænkes det, at give mulighed for at opføre yderligere op til maks. 2.000 m² bygninger på adressen, samt op til maks. 10 hytter á op til 35 m² hver og en 50 m² stor toiletbygning i en tidl. æbleplantage nord for adressen, der også tænkes indrettet med op til maks. 40 teltpladser.

Det planlægges, at den overodnede ramme for byggeri på Tornbjerggård bliver sat til maks. 3.500 m² etageareal i alt, i det kommende kommuneplantillæg.

Tornbjerggaard på Helgenæs
Du kan læse mere om de ansøgte ændringer i et pdf-dokument fra MG Arkitekter nederst på denne side.

Forholdet til den eksisterende planlægning
Tornbjerggård ligger uden for kommuneplanens gældende rammer, og derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen i forbindelse med, at der udarbejdes en lokalplan for en del af ejendommen.

Forudgående offentlig høring og kommuneplantillæg
Det er kommunens vurdering, at den kommende planlægning medfører, at der skal afholdes en forudgående offentlig høring efter planlovens § 23 c, hvor der indkaldes ideer og forslag forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan.

Baggrunden for denne vudering er, at der ifølge planlovens § 23 c skal gennemføres en forudgående offentlig høring, inden der igangsættes en større ændringer i kommuneplanens ramme-bestemmelser og, når ”projektet” ikke tidligere har indgået i kommunens planstrategi.

Ideer og forslag

Hvis du har alternative ideer og forslag til placering, adgangsforhold, udformning eller andet, der vedrører den kommende kommune- og lokalplanlægning for Tornbjerggård skal disse fremsendes skriftligt til Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller til syddjurs@syddjurs.dk senest den 19. februar 2013. Ideer og forslag skal være mrk. Sagsnr. 12/5869.

Henvendelse i sagen kan ske til afdelingen for Plan og Byg, Udvikling og Kultur ved planlægger Thomas Djernæs Secher, tds@syddjurs.dk – tlf. 87 53 50 57.

Det videre forløb
Indkomne forslag og idéer i høringsperioden vil indgå i den videre planlægnings- og beslutningsproces.

Hvis Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes disse i mindst 8 ugers offentlig høring. Planforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside. Berørte parter, naboer, relevante lokale foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.