29. maj 2008

Pictures from 2005 SummerCamp

Here are some pictures from the summer of 2005 at the Cloudless Summercamp, Gomde DK.

Chokling Rinpoche arrived, dressed in white, in a fantastic mood, greeted by CHökyi Nyima Rinpoche, Erik, and the rest of us.More information about the people on the pictures can be found by clicking on them.

You can take a closer look at the pictures here.

/Peter, Sweden

25. maj 2008

Flowers and landscapes you see at Gomde in the month of May

During this month of May, I couldn't resist capturing some of the natural beauty of Helgenæs.


I løbet af denne maj måned, kunne jeg ikke modstå at fange nogle af den naturlige skønhed på Helgenæs. Vi kunne se alt from lyserøde bakkenelliker på græsplænerne i parken som har spredte områder med smørblomst, margariter og bellis. Desværre måtte vi kysse farvel til violer, følfod og det bittesmå og undselige blå flor med ærenpris.

Lige nu kan I se snedækker af duftende hvidtjørn som sætter tankerne på pause og den første hyben er i blomst med sin cetificerede vellugt. Den sarte iris på sydmuren er næsten forbi foran de antikke vinduer, mens den hvide og røde rhodondendron, har vejret som det danske flag. Under de vidunderlige himmelstrøg flankeres vildrosernes ynde af stolte riddere.

22. maj 2008

Gomde DK Cloudless Summercamp 2004

Hej!

Luta dig tillbaka och se nya och gamla vänner från sommaren 2004.Om du vill veta mer om personerna på bilden, klicka bara på den.

Om du vill titta närmare på bilderna så finns de här.

/Peter, Sverige

19. maj 2008

Bhrrrrrumhmmmm


Jeg vil virkelig være taknemmelig når hurtigst muligt der er en som kan betjene en boremaskine kommer herud på Gomde og sætter nogle lamper og hylder op. Tara står og ånder mig ned af nakken, men jeg har kun en brugbar arm med fem tommelfingre.

In English: I would really be grateful when, as soon as possible, if one who can operate a power drill comes here on Gomde and put some lamps and shelves up. Tara stand and breathes me down the back of the neck, but I have only one usable arm with five thumbs.

16. maj 2008

Buddha Statue til Gomde


Kære venner, mange af jer kan måske huske at vi har samlet penge ind til en stor buddha statue som skal være den centrale figur i Gomdes tempelsal. Tempelsalen står færdig er er utrolig flot. En kombination af zen-agtig enkelhed, vikinge højborg og buddha palads. Om et par uger får dens ydre et nødvendigt lag olie igen så den gyldne glød og træet bevares. Beklædningen er lavet af russisk birk og hver planke blev grundigt inspiseret og godtaget Bo the Hawkeye.

Nu er vi kommet til næste skridt: alter plateauet hvor Buddha Shakyamuni statuen skal stå. I år går alt overskud fra den nye Ratna Cafe og Boutique til dette statue fundament. Det kan i glæder jer over sammen med en kølig hindbær smoothie eller en pakke røgelse fra butikken.

Her er der mere info omkring den store indsats der ligger forud for at en sådan statue kan komme til Danmark: http://shedrub.org/1000%20Buddhas.htm

In English:
Dear friends, many of you may remember that we have collected money for a large Buddha statue which will be the central figure in Gomdes temple hall. The temple hall is done and is incredibly beautiful. A combination of Zen-style simplicity, viking stronghold and Buddha palace. In a few weeks its externals will get a necessary layer of oil again for a golden glow and tree preservation. The covering is made from Russian birch and each plank was thoroughly inspected and accepted by Bo the Hawkeye.

Now we come to the next step: the altar plateau where the Shakyamuni Buddha statue will sit. This year is all proceeds from the new Ratna Cafe and Boutique will be donated to this statue foundation. You rejoice in that while enjoying a cool raspberry smoothie or a package of incense from the store.

Here is more info about the great work which went before that such a statue could come to Denmark: http://shedrub.org/1000% 20Buddhas.htm

14. maj 2008

Maling af Lakhaen

Lakhaen trænger iflg Bo desperat til at blive først vasket ned og dernæst malet med tjære for at træbeklædningen ikke skal forfalde. Derfor prøver jeg at få en arbejdsweekend op at stå til dette formål fra 30 maj til og med 1 juni. Indtil videre har Maria og hendes kæreste Thorkild, Jesper Palm og Marie og undertegnede meldt forsigtigt tilbage at måske kan de. Jeg spørger også Rikke og hendes veninde Ani Yeshe når de kommer snart til DK. Andre der har lyst at joine?
Har I nogen kommentarer? Bo har bestilt tjæren ( men ikke fjerene endnu)

Nyheder fra Gomde 13 maj


Kære venner.
Her er en lille rapport fra Tara og Erik:

Tara har været i fuld sving med at sætte beboelseshuset i stand.
Lama køkkenet er renset og helt lukket ned og fungerer nu kun som te-køkken.
Værelserne ovenpå bliver sat istand 1. juni. med ny ensartet stil.
Alle byggematerialer og skrald er fjernet fra gårdspladsen.
Der er planted buske og blomster.
Gomdes gårdsplads skal designes som en mandala have med gule herregårdsfliser, græs og gange mellem bygningerne.
Spise terrassen (tidligere overdækket serverings areal) har fået bambus afgrænsning og pileflet hegn.
Ulrick har slået alle græsplænerne og camping pladsen.
Steen har fældet de døde træer og Ulrick mm kører dem væk.
Gomdes hovedkøkken er renset, sat i orden og bruges allerede til alle måltider.
Vi har nye priser på overnatning og måltider (se gomde.dk forsiden), alle er økologiske og vegetariske.
Kosha skatkammeret har fået den første ladning proviant. Det er herligt.
Når Gomde Labrang køkkenet køber ind, behøver man bare at gå ti skridt ind på Kosha lagerrummet. Super.
Kosha er parat til at forsyne alle besøgende og arrangementer.
Vi bruger tempelsalen to gange dagligt og alle besøgende deltager.
Gomde er et Dharma center.
Ratna Boutique og Cafe er parat til at åbne d 15. maj takket være Jyoti og Tara. De første hindbær smoothies er afprøvede og funker.
Butikken har fået de første ladninger og flere er på på vej.
Spisesalen har fået doneret 66 ens cafe stole, så slagbænkene bruges nu kun udenfor.
Tara har malet fine borde, købt voksduge til dem og Jyoti og Laila kørt og hentet ind.
Rinpoches have og sangha haverne er blevet udvidet til et park areal og træerne er blevet smukkeseret.
Tara og jeg er flyttet ind i vores nye mandala.
Vi har haft en del gæster vores første fjorten dage.
Tara og Ditte er nu i gang med at fylde en fryser med bagte godter til cafeen.

Bo har check på hvilke opgaver der mangler for at gøre Gomde camping-parat, dvs vand og toiletter. Vi spørger ham til råds om alle vigtige ting.
Gomde Labrang køkken og tempelsalen skal fremover hverken sættes op eller lukkes ned.

Bo har også en liste af opgaver til Kumari deltagere.
De sidste år blev vi enige om at gøre mere for campisterne. Det har Ulrick begyndt at sørge for ved at slå camping plænerne tre gange i år før teltene ankommer.
Bo og Tara har vedtaget og designet et seperat sangha te-køkken som mangler at blive sat op.

Vi er også ved at lave en liste over opgaver som bør færdiggøres før Summer Camp.

Det var kort og godt for nu om hvad der er sket på Gomde siden 1 maj.

In English:

Dear friends.
Here is a small report from Tara and Erik:

Tara has been in full swing to make the main house usable.
The Lama kitchen is cleaned up and completely shut down and are now acting only as a tea-kitchen.
The rooms upstairs will be set by 1 June with a new uniform style.
All building materials and garbage was removed from the courtyard.
There is planted shrubs and flowers.
Gomdes courtyard is to be designed as a Mandala garden with yellow herregårdsfliser, grass and walkways between the buildings.
The dining terrace (formerly covered serving area) has a bamboo demarcation and willow fence.
Ulrick has cut all the lawns and camping area.
Steen has cut the dead trees and Ulrick drove them away.
Gomdes main kitchen is cleaned, put in order and is already used for all meals.
We have new prices for accommodation and meals (see gomde.dk frontpage), all organic and vegetarian.
Kosha Treasury has received the first shipment of supplies. It is wonderful.
When Gomde Labrang kitchen shops, you only have to go ten steps in to Kosha store. Super.
Kosha is ready to supply all visitors and events.
We use temple hall twice a day and all visitors take part.
Gomde is a Dharma Center.
Ratna Boutique and Cafe is ready to open d 15. May thanks to Jyoti and Tara. The first raspberry smoothies are tested tried and are ok'ed.
The shop has received the first cargo and more are on the way.
The dining hall has been donated 66 uniform cafe chairs, as the benches are now used only outside.
Tara has painted fine tables, bought wax table cloth for them and Jyoti and Laila drove out and bought.
Rinpoche and the sangha gardens have been extended to a park area and the trees have been beautified.
Tara and I have moved into our new Mandala.
We have had a number of guests during our first fourteen days.
Tara and Ditte are now starting to fill a cabinet with baked tasties to the cafe.

Bo has his finger on the tasks that are missing to make Gomde camping-ready, namely water and toilets. We ask him for advice on all important matters.
Gomde Labrang kitchen and the temple hall need in the future neither to be put up or shut down.

Bo also has a list of tasks to Kumari participants.
The last year, we agreed to do more for the campistas. Ulrick has begun to ensure that by mowing the camping lawns three times this years before the tents arrive.
Bo and Tara have decided and designed a separate sangha tea-kitchen yet to be set up.

We are also making a list of tasks which should be completed before the Summer Camp.

This was in short what happened at Gomde since May 1.

13. maj 2008

Atisha sayings

In the year of 2007, Chökyi Nyma Rinpoche finished the first seminar by teaching the following sayings by Atisha.


The foremost expertise is to realize egolessness.

The foremost ethics is to have tamed the wild mind.


The foremost virtue is profound altruism.


The foremost advise is to always scrutinize your own mind.


The foremost remedy is to understand that everything is insubstantial.


The foremost conduct is to be unlike worldly people.


The foremost achievement is that disturbing emotions are reduced.


The foremost sign of accomplishment is to be less selfish.


Another teaching on the sayings by Atisha can be found at http://dharmasun.org - It is a recent one, but I forgot which one.

Mad på Gomde


Kære Dharma familie

Et af de nyere tiltag på Gomde er at vi serverer kun økologisk vegetarisk mad.

Vi håber at I som ikke har bedt om dette, vil se på det med kærlighed og tolerance.

Vi repræsenterer Dharmaen ud ad til som bodhisattvaer i Mahayana stil og

praktiserer Vajrayana og Dzogchen ind ad til.

Kærlig hilsen Tara

In English:

Dear Dharma family

One of the more recent actions in Gomde is that we serve only organic vegetarian food. We hope that you who have not asked for this, will look at it with love and tolerance.
We represent Dharmaen outwardly as bodhisattvaer in Mahayana style and while practising Vajrayana and Dzogchen inwardly.

Kærlig greeting Tara